Extrainsatt årsmöte 2019-10-26 OBS ! Sista anmälningsdag 2019-10-13

2019-10-26

SISTA ANMÄLNINGSDAG SÖNDAGEN DEN 13e Oktober, 2019

Din anmälan gör du genom att klicka i det blå fältet "Delta" ovan. Notera att du behöver ditt medlemsnummer tillgängligt när du gör din anmälan. Ange även hur många ni är som kommer.

Dagordning – Extra Årsmöte

Reviderad dagordning i o m förslag om upplösning av klubben vid årsmöte 2019-03-09

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordning

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9. Godkännande av verksamhetsberättelse

10. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

11. Revisionsberättelse

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Behandling av inkomna motioner/förslag

14. Föredragning samt beslut om upplösning av klubben

15. Föredragning samt beslut om avvecklingsplan

16. Föredragning samt fastställande av budget för avvecklingsplan

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Not.

  • Punkt 8 t o m 12 gäller del av verksamhetsåret 2019 i o m förslag om klubbens upplösning.
  • Styrelse gällande perioden för klubbens upplösning valdes vid årsmöte 2019-03-09
  • Revisor gällande perioden för klubbens upplösning valdes vid årsmöte 2019-03-09